KVIEČIAME SKAITYTI PRANEŠIMUS TARPTAUTINĖJE MOKSLINĖJE KONFERENCIJOJE „MODERNYBĖS IR TRADICIJOS SAMPYNA: SURINKIMININKŲ JUDĖJIMAS MAŽOJOJE LIETUVOJE“

 

 

2017 m. gruodžio 1–2 d. Lietuvių kalbos institute vyks tarptautinė mokslinė konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Konferencijos rengėjai kviečia humanitarinių, sociologijos, muzikologijos ir ki­tų mokslo sričių tyrėjus kompleksiškai ir tarpdalykiškai pažvelgti į XIX amžiuje pla­čiai paplitusią ir XX amžiaus pirmoje pusėje gyvybingą religinę bendruomenę – su­rinkimus – Vakarų Europos ir Rytų Prūsijos istorinių procesų, socialinių ir kultūrinių pokyčių kontekste, panagrinėti surinkimininkų religinių raštų ypatumus, surinkimi­ninkų literatūrinę ir muzikinę raišką, atskleisti jų pasaulėjautos ir pasaulėvokos bruožus, įvertinti surinkimininkų judėjimo poveikį moderniosios XIX amžiaus vi­suomenės raidai.

 

Kviečiame pranešimus parengti šiomis temomis:

 • XVIII a. pabaigos – XIX amžiaus modernizacijos procesai ir religiniai bendruo­meniniai judėjimai (liet. surinkimai, vok. Gemeinschafstbewegung, len. gromadkar­stwo) Europoje;
 • Surinkimų ištakos, raidos ypatumai ir pietizmo idėjų recepcija ;
 • Mažosios Lietuvos spaustuvės ir surinkimininkų literatūros proveržis XIX amžiuje;
 • Surinkimininkų literatūros savitumas;
 • Surinkimininkų giesmynų ir pastoracinių veikalų kalbos tradiciškumas ir kaita ;
 • Bendruomenės ir individo santykis: pasauliečių pamokslininkų (sakytojų) vaid­muo ir reikšmė surinkimininkų judėjimui;
 • Surinkimininkai ir oficialioji liuteronų evangelikų Bažnyčia ;
 • Surinkimininkų buities estetika;
 • Surinkimininkų ir lietuvių draugijų Mažojoje Lietuvoje santykiai;
 • Surinkimininkų vaidmuo misijų draugijose Mažojoje Lietuvoje;
 • Surinkimų tema XX–XXI amžiaus literatūriniuose kontekstuose;
 • Surinkimininkai ir kultūrinės atminties apraiškos XXI amžiuje.

 

Konferencijos vieta: P. Vileišio g. 5, Vilnius

Konferencijos data: 2017 m. gruodžio 1–2 d.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių

Pranešimams skirtas laikas: 20 min.

Kvietimas

 

Maloniai kviečiame tezes (iki 300 žodžių) siųsti iki 2017 m. rugsėjo 22 dienos el. paštu: liugiene.inga@gmail.com (dr. Inga Strungytė-Liugienė).